ម៉ន ម៉ូ

ម៉ន ម៉ូ

Morn Mor

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning