សួស្តិ៍ រត្ន័មុន្នី

សួស្តិ៍ រត្ន័មុន្នី

Sous Rathmony

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++