ហ៊ីង គឹមហេង

ហ៊ីង គឹមហេង

Hing KimHeng

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. Adobe Photoshop