ង៉ូយ អ៊ូលី

ង៉ូយ អ៊ូលី

Ngoy Ouly

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5