ឌុច សំភី

ឌុច សំភី

Duch Somphy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Economics and finance institute-EFI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++