ឃឿប ធារ៉ា

ឃឿប ធារ៉ា

Kheop Theara

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Phnom Penh International University-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++