ខាន់ រិទ្ឋី

ខាន់ រិទ្ឋី

Kan Rithi

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation