សយ សុខអាង

សយ សុខអាង

​មកពី ៖ Sachak Asia Development Institute -SADI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. PHP & My SQL

ស្នាដៃ