សយ សុខអាង

សយ សុខអាង

soy sokang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Sachak Asia Development Institute -SADI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. PHP & My SQL

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន