ប៉ុន ភីរុណ

ប៉ុន ភីរុណ

Pon Pheirum

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop