គាន រ៉ាឈុន

គាន រ៉ាឈុន

Kean Rachhun

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS