សឿង តុលា

សឿង តុលា

Soeung Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. PHP & My SQL