គ្រី សុផាន់ណាត់

គ្រី សុផាន់ណាត់

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. PHP & My SQL
  3. VB.NET Beginning
  4. VB.NET Database

ស្នាដៃ