ឌី ចិន្តា

ឌី ចិន្តា

Dy Chenda

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Asia Master Co.,Ltd

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន