ឌី ចិន្តា

ឌី ចិន្តា

​មកពី ៖ Asia Master Co.,Ltd

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator

ស្នាដៃ