ស៊ីវ ចិត្ត

ស៊ីវ ចិត្ត

Siv Chet

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop