ជ្រិន វិច្ឆិកា

ជ្រិន វិច្ឆិកា

Chrin Vicheaka

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS