ចិត្រ សុវិជ្ផា

ចិត្រ សុវិជ្ផា

Cheth Sovichea

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS