ពិសិដ្ឋ បញ្ញា

ពិសិដ្ឋ បញ្ញា

​មកពី ៖ University of Health Sciences (U.H.S)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ