ពិសិដ្ឋ បញ្ញា

ពិសិដ្ឋ បញ្ញា

Piseth Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី University of Health Sciences (U.H.S)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន