សៀ ម៉េងគា

សៀ ម៉េងគា

Sea mengkea

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី International University-IU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming