ស៊ឹម និមល

ស៊ឹម និមល

Sim Nimol

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++