លី សុភក្រ័

លី សុភក្រ័

Ly Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop