សោ ប៊ុនឡុង

សោ ប៊ុនឡុង

So Bunlong

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Adobe Photoshop
  4. C# Beginning