ស៊ាន វិចិត្រ

ស៊ាន វិចិត្រ

Seang Vicheth

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL