ម៉េត រតនា

ម៉េត រតនា

Met Ratana

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី ACLEDA Bank Plc.

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database