ព្រុំ ស្រីនិត

ព្រុំ ស្រីនិត

Prom Srey Nith

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop