ប៊ូ សុវណ្ណឌី

ប៊ូ សុវណ្ណឌី

BOU SOVANDY

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា