ផន បូរុំ

ផន បូរុំ

Phorn Borrom

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5