ឆាយ ចាន់មុន្នី

ឆាយ ចាន់មុន្នី

Chhay Chanmony

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. OOP PHP
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning
  5. C# Database Programming
  6. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន