ឆាយ ចាន់មុន្នី

ឆាយ ចាន់មុន្នី

Chhay Chanmony

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. OOP PHP
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning
  5. C# Database Programming
  6. Website Design With CSS