ស្រេង គាវ

ស្រេង គាវ

Sreng Kiev

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS