ស្រេង គាវ

ស្រេង គាវ

Sreng Kiev

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន