កែវ មរកត

កែវ មរកត

Keo Morokot

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 1):
  2. Microsoft Access (Level 2):
  3. Adobe Photoshop
  4. Computer Network
  5. VB.NET Beginning