អៀប ម៉េងបុង

អៀប ម៉េងបុង

Eap Mengbong

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. JavaScript
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP & My SQL
  6. C# Beginning
  7. Website Design With CSS