អៀប ម៉េងបុង

អៀប ម៉េងបុង

Eap Mengbong

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP & My SQL
  6. C# Beginning
  7. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap