ទេព ចាន់បូរ៉ា

ទេព ចាន់បូរ៉ា

Tep Chanbora

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap