អ៊ូ កងយីន

អ៊ូ កងយីន

Ou Kangyin

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS