លឹម ឈុនប៉ាយ

លឹម ឈុនប៉ាយ

Lim Chhun pay

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS