ប៉ាង ដា

ប៉ាង ដា

Pang Da

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning