ប៉ាល់ សុធារី

ប៉ាល់ សុធារី

Pal Sotheary

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Ms. Word