ជុន សុផាត

ជុន សុផាត

Chun Sophat

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី JICA Project

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS