ជុន សុផាត

ជុន សុផាត

Chun Sophat

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី JICA Project

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap