គឹម ចាន់ធឿន

គឹម ចាន់ធឿន

គឹម ចាន់ធឿន

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop