ជួ វុឌ្ឍី

ជួ វុឌ្ឍី

Chour Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី International Labour Organization

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS