ចាន់ បូរ៉ាដែត

ចាន់ បូរ៉ាដែត

Chan Boradeth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5