ចាន់ បូរ៉ាដែត

ចាន់ បូរ៉ាដែត

Chan Boradeth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS