អ៊ុក ដារ៉ូ

អ៊ុក ដារ៉ូ

Ouk Daro

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop