ហុង ពិសី

ហុង ពិសី

Hong Pisey

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Sen Han Hote

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. VB.NET Beginning
  4. Website Design With CSS