ង៉ូវ សេងវណ្ណៈ

ង៉ូវ សេងវណ្ណៈ

ង៉ូវ សេងវណ្ណៈ

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop