លី សុធារ៉ាយុទ្ឋ

លី សុធារ៉ាយុទ្ឋ

Ly Sothearayuth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop