កែវ ថារឹម

កែវ ថារឹម

Keo Tharim

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning