សួ រស្មី

សួ រស្មី

Sour Rasmey

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning