សាត សូនីតា

សាត សូនីតា

Sat Sonita

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop