ឃឿន សុឃាន់

ឃឿន សុឃាន់

Khoeurn Sokhorn

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Canadia Bank

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network