វ៉ាន់ វុទ្ឋី

វ៉ាន់ វុទ្ឋី

Vann Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network