ស៊ឹម សុគន្ឋលីវី

ស៊ឹម សុគន្ឋលីវី

Sim Sokunlevy

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. PHP