ឃន សូផាតណា

ឃន សូផាតណា

Khom Sophatna

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network
  2. C# Beginning